Grupy młodsze (trzylatki i czterolatki)

 

06:30 - 08:00     Schodzenie się dzieci -przyzwyczajanie do powitania z pracownikami przedszkola na zasadzie naśladownictwa dorosłych, indywidualne rozmowy z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji ich dzieci. Zabawy indywidualne, zachęcanie do zabawy z innymi. Dla dzieci chętnych organizowanie krótkich zabaw przez nauczyciela - zabawy ze śpiewem, naśladowcze, itp.
08:00 - 08:30     Zabawa ruchowa o zróżnicowanej dominującej formie ruchu. Przyzwyczajanie do stosowania czynności higienicznych przed posiłkiem - mycie rąk przy pomocy dorosłych w razie potrzeby
08:30 - 09:00     Śniadanie
09:00 - 10:00      3-latki - zabawy spontaniczne indywidualne, dzieci chętne - kilkuminutowy udział w zabawach organizowanych przez nauczycielkę: zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczycielkę, recytacji, ilustrowanych treści literackich, pląsy przy muzyce, prace plastyczno - konstrukcyjne, itp.
09:00 - 10:00     4-latki - ok. 15 min aktywność intelektualna, plastyczno - konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek, itp. na miarę możliwości tej grupy wiekowej. W dalszej części zabawy spontaniczne wg pomysłów dzieci indywidualne oraz w małych zespołach
10:00 - 10:20     Kontynuowanie zabaw dzieci, udział w zajęciach rytmicznych wg harmonogramu dla poszczególnych grup
10:20 - 10:30     Pierwsze danie obiadowe - zupa
10:30 - 11:30     Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka w części organizowane przez nauczyciela, zwracanie uwagi na charakterystyczne zjawiska w przyrodzie, otoczeniu w trakcie spacerów, przechadzek po najbliższym otoczeniu
11:30 - 11:40     Przygotowanie do drugiej części obiadu - czynności samoobsługowe w łazience samodzielne oraz z pomocą personelu w grupie
11:40 - 12:00     Drugie danie obiadowe
12:00 - 14:00     Odpoczynek dzieci w atmosferze muzyki relaksacyjnej, bajeczek, itp.
14:00 - 14:15     Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi oraz zabawą ruchową
14:15 - 17:00     Swobodne zabawy dzieci w sali, włączanie do zabaw organizowanych przez nauczycielkę. Korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych - przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

 


 

Grupy starsze (pięciolatki i sześciolatki)

 

06:30 - 08:00     Schodzenie się dzieci - stosowanie form powitania z rodzicami, dziećmi, rozmowy z rodzicami z inicjatywy nauczyciela lub rodziców. Zabawy według pomysłów dzieci indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie
08:00 - 08:30     Zabawa ruchowa bądź krótkie ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem - systematycznie stosowane prowadzące do nawyku. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych
08:30 - 09:00     Śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku
09:00 - 10:00     Aktywność intelektualna, plastyczno - konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek, itp.
10:00 - 10:20     Zabawy wg zainteresowań dzieci, rytmika wg harmonogramu
10:20 - 10:30     Pierwsze danie obiadowe - zupa
10:30 - 11:30     Zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym organizowane przez nauczyciela, spacery, obserwacje przyrody i otoczenia itp.
11:30 - 11:40     Przygotowanie do obiadu - przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przez posiłkiem, zabawa wyciszająca dzieci
11:40 - 12:00     Obiad
12:00 - 14:00     Realizacja zajęć dodatkowych organizowanych częściowo na życzenia rodziców, np. rytmika, język angielski, taniec nowoczesny, katecheza katolicka i prawosławna, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci poprzez uczestniczenie dzieci w kołach zainteresowań, np. plastycznym, teatralnym
14:00 - 14:15     Podwieczorek
14:20 - 14:30     Basen - trzy grupy starsze wg zgłoszeń rodziców
14:15 - 17:00     Stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno - konstrukcyjnych, literackich, umysłowych itp. Kończenie prac rozpoczętych w ciągu dnia, praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach. Utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy. Zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym. Kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie. Rozchodzenie się dzieci.

Menu

Śpiewająca Polska

Cytat dnia

"To dzieci są prawdziwymi
obserwatorami tego świata."

Mian Mian


Strona była odwiedzana 745140 razy