Czego uczymy:

 

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego

nr 39 w Białymstoku na lata 2015-2019

Nasze przewodnie hasło:

Aktywny przedszkolak- dobry uczeń

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 paździer- nika 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. z 2009 r Nr 168 poz 1324 ze zm. )

·         Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r Nr 120 poz 526 ze zm. )

           Misja przedszkola

       Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne/ recykling , akcja „Sprzątanie świata” akcja „Zielonym do góry”,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

         Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby  i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną/ 12 nauczycieli dyplomowanych,8 nauczycieli mianowanych,6 kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta; 15 nauczycieli posiada dodatkowo studia podyplomowe podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zarządzania oświatą, pedagogiki wczesnoszkolnej /.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywizujące metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

   Dziecko jest:

·         ciekawe świata,

·         ufne w stosunku do nauczycieli,

·         radosne,

·         aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

·         twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

·         uczciwe i prawdomówne,

·         odpowiedzialne i obowiązkowe,

·         kulturalne i tolerancyjne,

·         świadome zagrożeń.

  Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole -  potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

            wykazuje :

·         motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

·         zainteresowanie treściami nauczania,

·         chęć poznawania czegoś nowego,

·         umiejętność przyswajania nowych pojęć,

·         logicznego myślenia,

·         korzystania z posiadanych wiadomości,

·         uważnego słuchania,

·         umiejętność koncentracji,

·         pracy przez dłuższy czas,

·         wytrwałość,

·         umiejętność współpracy w grupie

·         umiejętność radzenia sobie z trudnościami

·         tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

·         samodzielność,

·         odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)


posiada:

·         zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

·         wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

·         podstawową wiedzę o świecie;

umie:

·         cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:

·         prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

·         zasady bezpieczeństwa,

·         zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

·         zasady kultury współżycia, postępowania,

·         kulturę i dziedzictwo własnego regionu,

·         symbole narodowe,

·         potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:

·         występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

·         chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

·         wykazywać inicjatywy w działaniu,

·         wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

·         życia i rozwoju,

·         swobody myśli, sumienia i wyznania,

·         aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

·         spokoju i samotności, gdy tego chce,

·         odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

·         snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

·         indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

·         pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

·         wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

·         wspólnoty i solidarności w grupie,

·         aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

·         zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

·         pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

·         nauki, informacji,

·         badania i eksperymentowania,

·         nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

·         oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

·         zdrowego żywienia

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dziećmi
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości , umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
  i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

              IV. Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania , rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów
 • Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadajacą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego , a także w miarę potrzeb kwal;ifikacje specjalistyczne, m.in. specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów własnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. 
 •  Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dziecka,

- oklaski,

- emblematy,

- przydział funkcji,

Stosowane kary:  Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:

- tłumaczenia i wyjaśnienia,

- propozycja aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku  i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Zasady pracy:

·         Zasada indywidualizacji

·         Zasada integracji

·         Zasada wolności i swobody działania

·         Zaspakajanie potrzeb dziecka

·         Zasada aktywności

·         Organizowania życia społecznego

Metody pracy:

·         metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,

·         metoda”Ilustrowane opowiadania” – rozwijanie aktywności werbalnej, umiejętności skupienia uwagi, zapamiętywania,

·         metoda projektu – planowanie oraz realizacja tematyki według pomysłu dzieci,

·         Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,

·         opowieść ruchowa,

·         gimnastyka ekspresyjna R .Labana,

·         gimnastyka rytmiczna A.M. Kniessów,

·         pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

·         Metoda Dobrego Startu – metody przygotowujące do nauki czytania i pisania,

·         relaksacja,

·         bajkoterapia,

·         zabawy paluszkowe,

·         burza mózgów,

·         pantonima,

·         drama

Formy pracy:

·         praca indywidualna,

·         praca w małych zespołach,

·         praca z całą grupą

          Programy własne realizowane przez  nauczycieli w ramach zajęć  

         dodatkowych:

·         Program Adaptacyjny: „Jestem przedszkolakiem”,

·         Program ekologiczny :”Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”,

·         pedagogika C.Freineta inspiracją do twórczej pracy dziecka i nauczyciela: "Odkryć siebie"

·         program współpracy z rodzicami :"Wychowujmy razem" ,

·         program koła plastycznego "Kolorowy Pastelek":"I Ty możesz zostać artystą" ,

·         program koła teatralnego: "W krainie fantazji, czyli dziecięce zabawy w teatr",

·         program z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej: "Prawidłowa postawa to podstawa",

·         innowacja pedagogiczna „ Klucz do uczenia się” : „Od gąsienicy do motyla” G.Doyli i N.Veraksy

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU 

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

 • zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego  i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka; organizacja  wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana przez przedszkole rodzicom obejmuje:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Formy współpracy z rodzicami

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców ( informacje, eksponowanie prac)
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
 • organizacja uroczystości, konkursów, w tym włączenie ich do organizacji imprez przedszkolnych
 • strona internetowa

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym / Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”, Książnica Podlaska Biblioteka- Filia nr 8, Szkoły Podstawowe nr 43 i 49, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Niepaństwowa Szkoła Pedagogiczna, Komisariat III Policji oraz inne placówki oświatowe.
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1. Programie wychowawczym

3. Programie adaptacyjnym.

5. Rocznym planie pracy.

Priorytety na lata 2015/2019:

·         Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

·         Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.

·         Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
NR 39 W BIAŁYMSTOKU

 

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

> Główne cele pracy wychowawczej:

 

1. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolnym.

 

>Cele operacyjne:

 

4. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.
5. Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
6. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
7. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
8. Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji: dziecko – nauczyciel – rodzic.

 

>Spodziewane efekty:

 

Ukształtowanie dziecka:
• empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;
• rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
• ceniącego wartości moralne;
• tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi;
• posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
• znającego swoje prawa i obowiązki;
• posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
• rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

 

>W stosunku do dziecka:

 

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:
• rozmowy i dyskusje;
• rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
• czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi;
• omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
• stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania;
• ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad.

 

>W stosunku do rodziców:

 

• zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola Samorządowego nr 39 oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
• zaopiniowanie programu wychowawczego;
• realizowanie programu w domu przez rodziców;
• organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;
• udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 

>W stosunku do nauczycieli:

 

• prowadzenie zajęć koleżeńskich;
• wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;
• integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko.

 

>Metody pracy:

 

• zabawy organizowane i spontaniczne, drama;
• twórczość plastyczna i artystyczna dzieci;
• dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej;
• organizacja imprez integracyjnych.

 

>Formy pracy:

 

• w małych zespołach;
• w zespołach całą grupą;
• indywidualnie z dzieckiem.

 

>Ewaluacja programu:

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej:
• plany, zapisy w dziennikach;
• arkusze obserwacji;
• ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:
• ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami.
• protokoły zebrań z rodzicami;
• informacja zwrotna od rodziców;

 

Prawa i obowiązki przedszkolaka

 

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4. poszanowania jego godności osobistej;
5. poszanowania własności;
6. opieki i ochrony;
7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8. akceptacji jego osoby.

 

>W naszej placówce wychowanek ma prawo do:

 

1. zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji;
2. zdrowego jedzenia;
3. zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości;
4. badania i odkrywania;
5. kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;
6. rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;
7. decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;
8. poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
9. zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

 

>W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

 

1. przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;
2. nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
3. zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;
4. nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;
5. po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
6. umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;
7. szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
8. zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
9. nie przeszkadzać odpoczywającym;
10. poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

>Prawa rodziców do:

 

1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;
3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;
4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo – wychowawczej przedszkola;
5. uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka;
6. uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki;
7. aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;
8. uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;
9. służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

 

>Obowiązki rodziców:

 

1. przestrzegania statutu przedszkola;
2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce;
3. respektowanie uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców;
4. przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie;
5. dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
6. po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;
7. w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieka dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
8. kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp.;
9. informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;
10. zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych;
11. rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia;
12. rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani s a do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od dni powrotu dziecka do przedszkola.

 

Dziecięcy kodeks zachowań

 

>Chcemy:

 

• pomagać sobie wzajemnie;
• być uprzejmi;
• bawić się zgodnie;
• szanować własność innych;
• słuchać poleceń dorosłych;
• dbać o książki i zabawki;
• dbać o czystość i porządek;
• szanować pracę innych;
• okazywać, co myślimy i czujemy.

 

>Nie możemy:

 

• bić, popychać i wyrządzać krzywdy innym;
• przezywać i wyśmiewać innych;
• przeszkadzać innym w zabawie i w pracy;
• niszczyć pracy innych;
• krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć;
• niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu;
• oddalać się od grupy podczas wyjść w teren.

 

Sposoby nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty dla zachowań niepożądanych

 

>Formy nagradzania, wyróżniania:

 

• nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni;
• nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
• obdarzania dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności;
• przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
• atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;
• drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania.

 

>Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:

 

• tłumaczenie, wyjaśnienie;
• wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
• ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenia dziecku, aby je skłonić do autorefleksji;
• czasowe odebranie przyznanego przywileju;
• modelowanie zachowania – empatia;
• odsunięcie od zabawy – kącik ciszy.

 

Plan działań wychowawczych

 

>Grupa 3 – latków

Cel: Przystosowanie dzieci do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

 

♦Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:
• ma poczucie bezpieczeństwa;
• ma dużo swobody;
• potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania;
• potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycielki różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
• współpracuje z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych;
• uczestniczy w rozmowach z nauczycielką indywidualnie lub małych grupach;
• stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu;
• ufnie i bezpośrednio odnosi się do osób dorosłych.

 

>Grupa 4 – latków

Cel: Dziecko czynnie poznaje życie w grupie i znajduje w niej swoje miejsce

 

♦Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:
• zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich;
• potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi;
• rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych ;
• sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami;
• nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z ułomnościami;
• opiekuje się nowo przybyłymi kolegami;
• planuje własne działania , gromadzi informacje o sobie;
• potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.

 

>Grupa 5 – latków

Cel: Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem

 

♦Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:
• radzi sobie z własnymi emocjami , właściwie reaguje na przejawy emocji u innych;
• zna swoje upodobania , zainteresowania, poszukuje form aktywności i wyrażania ich;
• potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować , jak go rozwiązać ;
• wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych;
• współdziała w zespole podczas zabaw czynnościowych i prac porządkowych ;
• potrafi wykorzystać swoją w zaspakajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań;
• współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi;
• próbuje samodzielnie rozwiązać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania;
• rozumie wartość koleżeństwa , dobroci, uczciwości, obowiązkowości;
• przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania.

 

>Grupa 6 – latków

Cel: Rozwijanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych

 

♦Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:
• rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek;
• potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola;
• potrafi rozróżniać, wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania, własnego i kolegów;
• umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i słusznie podejmować decyzje;
• nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby;
• okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola;
• jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.;
• stosuje się do podstawowych przepisów savoir-vivreu.

 

♦Efekty działań wychowania patriotycznego

Cel: Kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych oraz cech charakteru dobrego Polaka - patrioty

 

Dziecko:
• zna historię własnej rodziny ( znajomość imion rodziców , dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania);
• właściwy, emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości , jej przeszłości , teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych;
• pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych ( legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);
• właściwy stosunek do symboli narodowych ( godło. hymn, sztandar);
• nauczy się tolerancji;
• pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny;
• będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.

 

Menu

Śpiewająca Polska

Cytat dnia

"Trzy rzeczy zostały z raju:
gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka".

Alighieri Dante


Strona była odwiedzana 725125 razy